Lysekils pastorat > Lysekil > Aktuellt > New wine

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Lysekil  »  Aktuellt  »  New wine

New Wine är ett nätverk av ledare i olika samfundskyrkor som tror på den lokala församlingens förmåga och kallelse att förändra städer och länder. Rörelsen startades i England av biskop David Pytches på 1980-talet och finns i dag i många europeiska länder men också i bla Indien. Närverkets uppgift är att ledare stödjer andra ledare att leva ut visionen om Guds rike. Att på samma sätt som Jesus berätta om det och göra Guds rikes gärningar i Andens kraft. Ibland kallas det den "ansikstslösa väckelsen" - alla kristna får och kan var med i Guds verk, alla har det helige Ande och är bemyndigade av Gud.

Lysekils församling är en resurs inom New Wine Sverige. Det innebär att vi är en av de resurscentra som New Wine använder för att visionen skall uppfyllas. Vi har över tid igenkänts för sin strävan att leva ut New Wines värderingar och har svarat ja på New Wines förfrågan om att vilja vara resurs i det nätverk som finns i regionen. Här finns tillfällen för utrustning och träning genom nätverksdagar, ledardagar, retreater, helgkonferenser m.m. I Lysekil finns också en församlingsbibelskola kallad Förrådsåret för att träna framtida ledare och forma lärjungar. Lysekils församling vill också erbjuda möjlighet för enskilda och grupper från andra församlingar att komma och inspireras av det som sker här, utbyta erfarenheter eller erbjuda en plats att söka Gud tillsammans. I samarbete med andra erbjuder vi också att åka iväg för att träna tjänsteteam, anordna New Wine helger m.m 

Tillsammans med ledare från Vänersborgs pingstförsamling och Salem (EFK) Vargön vill vi se oss som en resurs för främst vår region här i väst och om möjligt andra delar av landet. Hans Wolfbrandt, vår kyrkoherde är nationell ledare , Karin Malmström fvår verksamhetsledrae sitter med i NW styrelse och vår ungdosmledare är med i  New Wine ledare vilka finns som resurser för olika New Wine arrangemang.

Tre delar präglar New Wines sätt att fira gudstjänst: lovsång, biblisk undervisning och praktisk betjäning. Detta är något som också som känns igen i vår församling. Vi är som svenskkyrklig församling glada över vårt lutherska arv, dess liturgiska och sakramentalal rikedom samt den väg Gud lett oss till enhet med andra lokala samfund. Vi vill varje gång vi samlas till gudstjänst försöka visa på att alla har något att bidra med och kan bruka de andliga nådegåvorna. Vi  försöker ge utrymme för den helige Ande att leda och vill lyfta fram den profetiska dimensionen.

 

Maximera

New Wines värderingar


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter