Lysekils pastorat > Lyse > Gudstjänster

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Vad står de svåra orden för i en Gudstjänst?

Mässa: Kommer av medeltidslatinets Missa med ursprung i latinets mittere (sända ut, skicka bort). Gudstjänsten avslutades med orden ite, missa est! (Gå, församlingen är utsänd). Dessa avslutningsord kom senare att beteckna hela gudstjänsten. Idag används ordet mässa om alla gudstjänster med nattvard där församlingen, efter att ha delat bröd och vin, åter sänds ut i världen till att vara en Kristus för sin nästa.

Synd: Ord av fornnordiskt ursprung, smalt vatten som skiljer åt. Ett annat bibliskt begrepp från hebreiskan betyder "gå vilse". Begreppet handlar i kristendomen om avbrotten i relationerna mellan människa-människa-naturen-Gud. 

Syndabekännelse: Församlingens kollektiva bikt.

Avlösning: Kyrkans sätt att visa i handling att kärlek är det enda som kan läka synden och skammen - i våra liv och i Gudsrelationen. Att tro på detta är att kämpa mot all rädsla.

Laudamus: Latin för lovsång.

Collecta: Latin för kollektbön. Varje söndag har ett tema, vilket anges och sammanfattas i denna bön.

Gammaltestamentlig text: De texter som utgör judendomens heliga texter som behövs i kristendomen för att rätt förstå Jesu livsverk.

Epistel: Latin för brev. Utgör stor del av nya testamentet.

Gradualpsalm: av latinets gradus (trappa). Gudstjänstens huvudpsalm som ofta framförs på kortrappan före dagens evangelieläsning.

Kor: Latin för hjärta. Den del av kyrkorummet där altaret finns.

Evangelium: Grekiska för glatt budskap. Betecknar de fyra böcker som gett oss berättelserna om Jesus Kristus.

Offertorium: av latinets offero - att bära fram. Församlingen bär fram bröd och vin samt ofta även den insamlade kollekten till altaret, där måltiden tillreds under sång och bön.

Agnus Dei: Latin för "O Guds lamm". Anknyter till Kristus som försonare och till påskalammet. Sjunges i mässan och har haft sin plats sedan slutet av 600-talet.

Kommunionen: Latin för gemenskap - den del av mässan då församlingen delar bröd och vin med Gud och varandra.

Benedicamus: Latin för lovprisningen. Avslutningen av mässan där församlingen framför sitt tack till Gud.

Preludium: Latin. Förspel, inledningsmusik.

Postludium: Latin. Efterspel, avslutningsmusik.

I Lyse gör vi så här..

I Lyse firar vi mässa på söndagar.

Vi har 1 gång i månaden temamässa där vi växlar mellan pilgrimsmässor och Taizémässa beroende på årstid. Bägge typerna av mässa är en gudstjänst i en lite enklare form.

Pilgrimsmässan föregås av en vandring innan gudstjänsten för den som vill. Predikan är oftast lite kortare än brukligt. Taize-mässan har inslag av tystnad, ljuständning. Gemensam nämnare för temagudstjänsterna är att ovana kyrkobesökare ofta känner sig hemma direkt. Se kalendern till höger för aktuella datum.
Vid våra standardgudstjänster medverkar ofta lovsångsmusiker och solister. Vår normala gudstjänsttid är söndag kl 17:00. Senast klockan 16:30 är kyrkan öppen för dig som vill ha en stund i stillhet och bön innan gudstjänsten. Efteråt är alla inbjudna till en kopp kaffe och fika i församlingshemmet. Några gånger per termin har vi familjegudstjänster. Dessa riktar sig till alla åldrar men med lite mer fokus på barnen. På dessa söndagar medverkar barnen från Växthuset, som är en skapande barnkör, med sång, drama och dans eller så kanske det bjuds på en hel musikal.

Vi har också musikgudstjänster där Lysekören formar gudstjänsten. 

Detta och mycket, mycket mer finner du i Lyse.

Välkommen att fira gudstjänst med oss!

Minimera

Varför? Därför!

Vi firar gudstjänst för att
Gud älskar oss. 

Han har skapat oss att leva i gemenskap med honom och varandra. Den relationen är hjärtat som ger pulsen för allt annat som händer. Varje gudstjänst har hos oss tre tongivande moment:

 
Tillbedjan - där lovsången leds av team eller kör.
Undervisning - där bibelordet, vittnesbördet och predikan utrustar oss.
Förbön & nattvard - vi firar alltid nattvard när vi har gudstjänst och det finns förebedjare
som personligt ber för alla som vill.

 


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter