Lyse kyrka

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Lyse kyrka

Svenska kyrkan
Göteborgs stift,
Lysekils pastorat,
Lyse församling.

Kyrkan invigdes år 1912.

Minimera

Besök Lyse kyrka i 360°

Extern länk till Google Maps:

[Klicka här]

Eller ladda ner QRReader till din smartphone och titta runt i kyrkan direkt i din telefon.

Minimera

Medeltida kyrka

Lusa eller Ljusa kyrka omnämns i gamla handlingar redan 1391.
Den kyrkan var invigd till Maria 17/3 men inget årtal finns antecknat.
Vissa fynd pekar på att den kanske fanns redan på 1100-talet.

Minimera

Lyse kyrkoruin

Ruinen används fortfarande till gudstjänster och konserter under sommarhalvåret.
Det är även väldigt populärt att ha dop och vigslar här, dock gäller det ju att ha lite tur med vädret..

Minimera

Nya kyrkan

”Med stort intresse och berömvärd offervillighet har församlingen gått till verket att uppföra sin nya kyrka,
måtte den nu och i kommande dagar bliva för Lyse församling dyrbar och flitigt begagnad”
(Komminister Ernst August Rhedin 1912.)

Lyse kyrka 100 år

Den 12 december 2012 firade Lyse kyrka sitt hundrade år. På söndagens jubileumsgudstjänst medverkade Lysekören som till en början var klädda enligt 1912 års modell och sjöng samma sånger och psalmer som man sjöng på invigningen för 100 år sedan. Många av de präster som tjänstgjort i Lyse under årens lopp deltog också i gudstjänsten vilket knöt ihop Lyses historia med nutiden. 


Lyse kyrkas berättelse

Gudstjänst hade som vanligt hållits denna kylslagna och blåsiga februari-söndag den 14/2 1909 och vid 13.00 tiden när församlingen gick ifrån kyrkan märktes inget ovanligt. Men ungefär klockan 15.00 upptäcktes kyrkvärden Emil Jonasson att tjock rök vällde fram ur kyrkan. Han skyndade dit och fick syn på eldslågor som fattat fäste i kyrktaket. Folk uppbådades och strömmade till. Vattenämbar och släckningsattiraljer - bl.a. kyrkans egen brandspruta-framfördes. Trots ett energiskt släckningsarbete förmådde ingen hejda eldens framfart.

Lyses kyrkor genom tiden

Medeltidskyrkan

I omgivning till den kulle varpå en liten kyrka av gråsten blev byggd finns flertalet brons- och järnåldersgravar. Detta tyder på att kyrkan uppfördes i närhet till en fornnordisk kult- och mötesplats.

Medeltidskyrkan i Lyse är för första gången omnämnd i biskop Eysteins jordebok från 1391. Vid den tiden löd Bohuslän (Viker), i kyrkligt avseende under biskop med säte i Oslo. Inne i Ruinen finns en skadad kalksten med form av ett kistlock. Riksantikvarieämbetet har daterat stenen till 1100-1200-talet. Sannolikt har kyrkan redan då funnits.

Invändigt var kyrkan ca 19 m lång och ca 7 m bred med ett rödmålat trätorn vid västra gaveln. I tornet hängde en klocka med inskriften: ”SI DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS DEUS. ANNO 1613” (Om Gud är för oss vem kan då vara emot oss – Rom. 8:31). Detta bibelcitat är även ingjutet i den nuvarande kyrkans lillklocka. Klockans årtal antyder den tidpunkt då kyrkans torn uppförts. Kyrkan hade endast tre små fönster åt söder. Taket var tunnvälvt och uppdelat med bibliska scener. Koret och storkyrkan var åtskilda av ett valv, triumfbåge, och målat med bibliska motiv. Läktare både mot tornsidan och sidoläktare utmed norra långsidan. Läktarbarriärerna var målade ”på gammalt manér”. Vid flera tillfällen, 1709-1734, utförde den kände dekorationsmålaren Christian von Schönfelt förskönande målningsuppdrag.

Trots påkostade underhållsarbeten undgick ej, den av tjocka stenmurar uppförda, kyrkan ett tilltagande förfall. Detta förhållande, i förening med befolkningsökning, har om- och tillbyggnad ej sett möjligt varpå beslut fattades om rivning och uppförande av en ny kyrka.

 

1851 års kyrka

Den år 1851 färdiga kyrkan uppfördes på samma plats och i samband med nedrivningen av medeltidskyrkan. Efter ett flertal turer med Kongliga Öfver Intendentsämbetet erhöll byggmästare Sven Johansson uppdraget om att uppföra kyrkan. Byggnadskostnaderna uppgick till dryga 3 000 riksdaler. På grund av markförhållandena nödgades man bibehålla den tidigare kyrkans tornbyggnad av trä. Mittpartiet av västra gaveln är en återstod av medeltidskyrkan.

Söndagen, Sexagesima den 14 februari 1909 ödelades kyrkan av brand. Efter branden höjdes röster om rivning av ruinen. Tack vare insatser av riksantikvarie Sigurd Curman och församlingens kyrkoherde, Ernst August Rhedin, har ruinen blivit bevarad.

 

Nuvarande kyrka

Lyse kyrka färdigställdes år 1912 och arkitektoniskt är kyrkan grundad på studier av gamla Svenska kyrkor i den romanska grundformen med rundbågar, välvt kor och absid. Omkring dörrarna finns ristningar efter gamla mönster. Det mäktiga taket vilar på stenkonsoler. Dessa är utförda av stenhuggare i församlingen och föreställer människo- och djurfigurer. Kyrkan är 24 m lång och 14 m hög invändigt till takås. Det spetsiga tornet mäter en höjd på 50 m.

Sigfrid Ericsson, välkänd kyrkobyggnadsarkitekt från Göteborg, erhöll uppdraget att rita kyrkan och som byggnadsentreprenör utsågs byggmästare J. L. Johansson från Ulricehamn.

Vid en högtidlighet hållen den 14 maj 1911, med kontaktsprost Sven Fredrik Wetterberg, inmurades den sista grundstenen. Invigningen av kyrkan ägde rum fredagen den 20 december 1912 och förrättades av biskop Edvard Herman Rodhe.

Omdisponering av kyrkorummet företogs år 1979 efter ritningar av arkitekt Carl-Anders Hernek, Uddevalla. Mitt- och tvärgångar breddades och under läktaren inreddes rum på ömse sidor av mittgången. I bänkkvarteren insattes gavlarna och ursprungligt golv ersattes med nytt.


Maximera

Lyse kyrkas berättelse

Maximera

Medeltidskyrkan


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter