Lysekils pastorat > Kyrkogårdsförvaltning > Begravning > Vid begravning > Kremering

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Etiska regler vid kremation

All personal som arbetar inom begravningsverksamheten skall alltid arbeta med värdighet, omtanke och utifrån etiska värderingar.

Krematoriepersonalens kompetens
All krematoriepersonal skall vara väl förtrogen med arbetet samt ha en lämplig och relevant utbildning inom såväl det tekniska som det humanistiska området. Ingen skall arbeta ensam förrän vederbörande genomgått en ordentlig utbildning för arbetet vid ett krematorium personal skall dessutom ha den utbildning som behövs för den anläggningen.

Respektfull och värdig kremering
Kremering och askberedning skall alltid genomföras på ett värdigt och respektfullt sätt och i en miljö som är öppen för tex för anhöriga och för studiebesök. För person under 18 år ska eventuellt studiebesök ske i målsmans sällskap.
 
Identifiering och hantering av avlidna
Stoft skall alltid vara kistlagt när det överlämnas till kyrkogårdsförvaltningen. Kistan skall hanteras med värdighet och så som religion eller tradition kräver. Säkra rutiner skall finnas för att garantera identifiering av den avlidne vid kyrkogårdsförvaltningens övertagande och den fortsatta hanteringen genom hela kremationsprocessen, förvaringen av askan och till gravsättningen. Identitetskontrollbrickan skall tas bort vid gravsättning i en minneslund.
 
Kremering av stoft
Endast stoftet efter en person som avlidit, eller dödfödd enligt begravningslagen 2 kap 3 §, får kremeras vid krematoriet. Således får inte humanbiologiskt avfall eller husdjur kremeras här. Vid krematoriet skall kremationsjournal föras i enlighet med begravningsförordningen
 
Separata kremeringar
Varje kremering skall utföras separat för att tillförsäkra att ingen sammanblandning eller förväxling av aska kan ske.
 
Material vid kremering
Kistor och askurnor skall vara utförda i enlighet med de rekommendationer som lämnats av Samrådsgruppen Begravningsbranschens Träindustri (SBT). Det är också viktigt att verka för att föremål som kan innebära risk för explosion eller skador på kremationsugnen eller miljön, inte läggs i kistan. Därför skall anhöriga, begravningsbyråpersonal med flera informeras om de risker som följer om tex glasflaskor och batterier i leksaker läggs i kistan
 
Hantering av rester efter kremering
I enlighet med begravningslagen skall sådana delar av stoftet inklusive metalldelar som inte har förbränts vid kremeringen tillföras askurnan. Inte i något fall får rester av tandguld lämnas ut till anhöriga, inte ens om den avlidne uttryckligen sagt att tandguldet skall tillfalla de anhöriga. De metalldelar som inte kan tillföras askurnan skall förvaras på krematoriet på ett betryggande sätt, tex i ett låst utrymme. De skall vid lämpligt tillfälle grävas ner på kyrkogården antigen i samband med att ny kistgrav grävs eller på en speciell plats inom kyrkogården. Nedgrävningen skall ske på normalt förekommande djup.
 
Förvaring av aska/urna
Aska/ urna skall i avvaktan på gravsättning förvaras på ett betryggande och värdigt sätt.
 
Utlämnandet av aska/urna från krematoriet
Utlämnandet av aska/ urna skall ske under värdiga former och i en värdig miljö.
Den som hämtar aska/ urna skall identifiera sig och kvittera uthämtningen. Handlingar som skall
uppvisas som visar var aska/ urna skall gravsättas;
 - skall askan spridas i naturen skall Länsstyrelsens beslut visas upp
 - skall askan sättas ner på en gravplats hos annan huvudman skall krematoriet kontakta denna
för att informera om att askan kommer att lämnas ut och för att förvissa sig om att det är planerat för en gravsättning, eller
- skall askan föras ut ur landet skall utförselhandlingarna visas upp.
Observera att skatteverket kan meddela tillfälligt förbud mot gravsättning om medling pågår i tvist mellan de anhöriga
om var gravsättningen skall äga rum.

(Text från Länsstyrelsen)
Minimera

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid begravnings- eller skötselfrågor, ring:

Kyrkogård:
0523- 29 32 51
Öppettider vardagar: 07:00 - 15:30

Pastoratsexpeditionen:
0523- 29 32 42
Öppettider vardagar: 08:00 - 16:00

___________________________

Telefon till vår växel:

0523- 29 32 00
___________________________

Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil


Copyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort